خانه / سوابق تحصیلی | اسماعیل خلج امیر حسینی

سوابق تحصیلی | اسماعیل خلج امیر حسینی

دوره کاردانی معماری

۱۳۸۸ – ۱۳۹۲  موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

فارغ التحصیل مقطع کاردانی مهندسی معماری از موسسه آموزش عالی آزاد نهاوند

 

کارشنارسی صنایع غذایی

۱۳۹۲ – ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی  – قزوین

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی صنایع غذایی  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین